Beste bezoeker,

Het zijn bijzondere tijden nu het corona-virus ons land treft. De gevolgen van de maatregelen raken iedereen. Ook wij zijn genoodzaakt ons werk anders uit te voeren dan normaal.

Als gevolg van de corona-crisis zijn wij beperkt in onze activiteiten. Concreet betekent dit dat onze casemanagers nog veel vanuit huis werken. Wanneer het mogelijk en nodig is gaan zij op huisbezoek; per situatie wordt ingeschat of dit kan. Tijdens huisbezoeken hanteert de casemanager de landelijke richtlijnen.

Geplande scholingsdagen en andere activiteiten kunnen helaas nog niet van start gaan. Hierin volgen wij het landelijk beleid. Houd onze website in de gaten voor informatie over de start van de activiteiten.

Hier vindt u actuele informatie over het corona-virus en zorg in Zeeland.

Websites

Familieleden zorgen vaak voor de financiën als de ouder het niet meer zelfstandig kan. Als dat door omstandigheden niet lukt of er is geen familie aanwezig zijn er ook andere mogelijkheden: Vrijwilligers van de thuisadministratie van Humanitas helpen mantelzorgers de financiële administratie op orde te brengen. Contactgegevens Walcheren T 06-57643906 E ta.walcheren@humanitas.nl | Contactgegevens Noord- en Zuid Beveland T 06-41931005 E ta.oosterschelde@humanitas.nl

Volmacht, bewindvoering en curator

Volmacht
Ieder meerderjarig persoon kan aan een ander de bevoegdheid geven om in zijn naam op te treden en rechtshandelingen te verrichten. Bijvoorbeeld om iets te kopen of te verkopen, een formulier in te vullen of een betaling te verrichten. De persoon die de bevoegdheid geeft wordt volmachtgever genoemd. De persoon die de volmacht krijgt wordt gevolmachtigde genoemd. Een volmacht is bedoeld om de zaken te regelen voor een eventuele latere periode van wilsonbekwaamheid of voor een periode waarin iemand (tijdelijk) niet in staat is om zijn/haar eigen zaken te regelen. Mensen die bijvoorbeeld pas geleden de diagnose Alzheimer hebben gekregen, zouden de mogelijkheid van een volmacht kunnen gebruiken.

Bewindvoering
Als iemand niet meer zelf mag beslissen over zijn financiën en bezittingen wordt een (familie)bewindvoerder benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Met een onder bewindstelling wordt het vermogen van de betrokkene beschermd. Er zijn kosten verbonden aan een benoemde bewindvoerder.

Curator
Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat.

Wanneer u niet meer in staat bent om voor uzelf en uw vermogen te zorgen, kunt u onder curatele worden gesteld door de rechter. Dit gebeurt vaak op verzoek van een echtgenoot, partner of zorgverlener. Curatele houdt in dat u zelf geen zakelijke beslissingen meer kan nemen zonder toestemming van uw curator. Een curator beslist over uw geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.