CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)

Het CIZ stelt aan de hand van de gezondheid en uw woon- en leefsituatie een indicatie vast voor de zorg die u nodig heeft indien u gebruik moet maken van thuiszorg of een zorginstelling. Zie voor meer informatie de website www.ciz.nl.

WMO loket

Bepaalde vormen van ondersteuning thuis vallen onder de WMO. Deze wet draagt ertoe bij dat alle burgers kunnen deelnemen aan de samenleving en zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. In de WMO zijn o.a. de volgende voorzieningen opgenomen op het gebied van zorg, welzijn en wonen.

Heeft u één van deze voorzieningen nodig, dan kunt u hiervoor bij uw eigen gemeente terecht:

 • hulp bij het huishouden
 • individuele begeleiding
 • dagbesteding
 • kortdurend verblijf
 • woningaanpassingen
 • rolstoelen
 • vervoersvoorzieningen
 • gehandicaptenkaart en –parkeerplaats
 • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

 

Vrijwilligersorganisaties

De mensen die werkzaam zijn bij Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) bieden enkele dagdelen hulp en begeleiding aan terminale patiënten en hun naasten. Zij kunnen thuis de zorg van de partner of familie overnemen of ondersteunen. Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid voor het geven van zorg en begeleiding aan terminale patiënten. De hulp van de VPTZ is over het algemeen op korte termijn te realiseren. Het is mogelijk dat naast de VPTZ ook andere vrijwilligersorganisaties actief zijn. Meer informatie vindt u op de website: www.vptz.nl

Thuiszorgorganisaties

Thuiszorg biedt hulp of begeleiding bij persoonlijke verzorging, verpleging of huishoudelijke hulp bij u thuis. De zorg en begeleiding is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Verschillende thuiszorgorganisaties organiseren cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten die een steun in de rug kunnen bieden aan de naasten bij de zorg thuis.

Verpleeghuizen

Verpleeghuizen bieden huisvesting met verzorging, behandeling en begeleiding wanneer u niet langer thuis kunt verblijven. Enkele verpleeghuizen in de regio beschikken over een specifieke afdeling voor palliatieve zorg (palliatieve unit). Verzorging en verpleging worden gegeven door professionele verpleegkundigen en verzorgende. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg. Andere hulpverleners – zoals de geestelijk verzorger, psycholoog, fysiotherapeut of maatschappelijk werker – kunnen op afroep worden ingezet.

Hospices

Hospices kunnen zelfstandig zijn, gevestigd zijn bij een verpleeghuis of hiermee nauw samenwerken. Een hospice is geschikt voor mensen die een levensverwachting hebben van ca. 3 maanden en niet meer thuis kunnen worden verzorgd. Er zijn twee typen hospices:

 • High Care hospice: In deze hospices biedt een eigen team van gespecialiseerde verpleegkundigen, met ondersteuning van vrijwilligers, 24 uurs zorg. Ook hier ligt de nadruk op het leven zoals thuis. Familie en andere naasten kunnen blijven logeren.
 • Bijna-thuis-huis: Deze hospices bieden zorg zoals in de thuissituatie. De huizen zijn kleinschalig (drie tot vijf kamers) met logeergelegenheid voor de naasten. Vrijwilligers verlenen de dagelijkse (niet medische) zorg aan de gasten van het hospice. Er wordt samengewerkt met een thuiszorgteam door de verpleegkundige zorg.

Wanneer u bent opgenomen in het hospice, kan uw eigen huisarts eindverantwoordelijk blijven voor de medische zorg. Wel is het mogelijk dat de huisarts, bijvoorbeeld vanwege de afstand tot het hospice, de (dagelijkse) medische zorg overdraagt aan de palliatief geschoolde medisch adviseur van het hospice.