Coördinatoren

 • Celine Daling
  Stuur een e-mail

  Office manager

   

  E-mailadres:cdaling@zeeuwsezorgschakels.nl

  Telefoonnummer: 06‐12666412

 • Chantal de Kam - coördinator netwerk Dementie
  Stuur een e-mail

  Coördinator zorgketen dementie Zeeuws-Vlaanderen.

   

  E-mailadres: cdekam@zeeuwsezorgschakels.nl

  Telefoonnummer: 06‐57672883

 • Cisca Zuurveld
  Stuur een e-mail

  Coördinator zorgketen dementie Walcheren en Oosterschelde.

   

  E-mailadres:czuurveld@zeeuwsezorgschakels.nl

  Telefoonnummer: 06‐34315562