Nieuwsbrief 25 oktober 2013

Eerste Nieuwsbrief stichting Zeeuwse Zorgschakels Midden en Noord Zeeland

Met deze mail valt de eerste nieuwsbrief van stichting Zeeuwse Zorgschakels Midden en Noord Zeeland in uw mailbox.
Na een lange tijd van voorbereiding is per januari 2013 de stichting opgericht. Wat is en doet de stichting eigenlijk?

In de stichting werken de deelnemers bestuurlijk samen met het doel om samen zorg in ketens en transmurale projecten op een optimale wijze vorm te geven. Een aantal lopende ketens en projecten zijn in de stihcting ondergebracht, zoals Ketenzorg Dementie Walcheren, Zorgketen Dementie Oosterschelderegio en CVA-keten.
In augustus heeft de stichting haar eerste Algemeen Bestuursavond gehad, waarop deelnemers en gasten - wethouder Saskia Sarafinski uit Middelburg en Frank Witkam, namens Oosterschelderegio SWVO – in gesprek gingen over de voorbereidingen in het kader van de decentralisaties. De gemeenschappelijke vraagstelling en verantwoordelijkheden van alle partijen werden herkend. De zorgaanbieders, huisartsen en gemeenten spraken af dat zij bestuurlijk overleg per regio nuttig vinden.

Het is de bedoeling om u met deze mailbrief op de hoogte te houden van het werk dat uitgevoerd wordt binnen de stichting en daaraan gerelateerde interessante onderwerpen met u te delen. Deze keer een greep uit de diverse projecten en ketens. We doen dit voor de deelnemers van de stichting, maar ook als informatiekanaal naar onze netwerk- en ketenpartners in het veld. We zijn benieuwd wat u vindt van deze eerste opzet en horen graag suggesties van u hoe we kunnen verbeteren. U kunt hier reageren.

De cliënt en storytelling

In organisaties warrelen doorgaans allerlei verhalen rond waarin verteld wordt van gebeurtenissen uit de geschiedenis van de organisatie en van personen die tot de verbeelding spreken. Als je die verhalen zou verzamelen en proberen te interpreteren, blijkt dat in deze verhalen op een symbolische manier de successen maar ook de tegenslagen van de organisatie worden gevierd, de helden en de antihelden van de organisatie worden geëerd en de eigenaardigheden en folklore van allerlei typerende gedragingen worden doorverteld. Storytelling is een interventie om die symboliek tot leven te brengen. Dit wordt gebruikt bij het project Ketenzorg Dementie Walcheren, en levert naast inzichten ook boeiende verhalen op. Bijgaand een voorbeeld, geschreven door een casemanager dementie.

"De kinderen van een vijfennegentig jarige weduwe maken kennis met de casemanager. Zij vinden de situatie met hun dementerende moeder niet langer verantwoord is. Degene die in de buurt woont is zwaar overbelast. Zij hebben een kijkje genomen op een PG afdeling en vonden dit een heel geschikte plaats voor moeder.
Tijdens mijn bezoeken bij deze mevrouw, is zij steeds blij met mijn bezoek. Ze herkent mij elke keer en weet wie ik ben en waarvoor ik kom.

"Een van de keren dat ik bij haar kom, praten we verder over haar vergeetachtigheid. Mevrouw wil wel weten hoe erg dit nou eigenlijk is. Ik geef aan dat ik daar wel een oefening voor heb en mevrouw zegt het leuk te vinden om een spelletje te doen. Er zijn wel degelijk cognitieve problemen, toch is deze mevrouw vrij goed georiënteerd en weet heel goed waar we over praten. Ze lijkt bewust bepaalde beslissingen te nemen en kan deze ook goed motiveren. Ze geeft aan nog gelukkig te zijn en graag nog een tijdje te blijven wonen in haar appartement.
Dit brengt mij in conflict met wat de kinderen van mij gevraagd hebben. Ik besluit daarom mijn gevoel te volgen en voorlopig, zo lang de situatie verantwoord blijft, achter mevrouw te blijven staan."

CVA keten Midden en Noord Zeeland

Binnen de CVA keten Midden en Noord Zeeland zijn op dit moment twee ontwikkelingen.

Omdat er onvoldoende begeleiding en beeld bestaat over CVA zorg in de chronische fase, dat wil zeggen, een jaar nadat mensen na een CVA uit het ziekenhuis zijn ontslagen, start er een pilot project waarbij een praktijkondersteuner en een wijkverpleegkundige (ieder in een eigen regio) deze mensen gaan screenen om te kijken welke zorg of begeleiding er nog nodig of wenselijk is. Hiervoor is een keuze gemaakt voor een screeningsinstrument (SIGEB) en we zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van de pilot, die verwacht worden in 2014.

 

Een tweede ontwikkeling is de mogelijke samenwerking tussen de CVA-keten en het netwerk Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deze samenwerking wordt op dit moment onderzocht.

Uitbreidingen in 2014

In 2014 komen de casemanagers dementie in de Oosterschelderegio in dienst van de stichting Zeeuwse Zorgschakels Midden en Noord Zeeland. Op dit moment zijn zij nog in dienst van de diverse zorgaanbieders. Hiermee krijgen de casemanagers een onafhankelijke positionering en een meer centrale aansturing. In Walcheren is dit nu al het geval.

Naast deze uitbreiding komt ook het netwerk palliatieve zorg onder aansturing van de stichting te vallen. De nieuwe coördinator van het Zeeuwse netwerk, Patricia van Marion (tevens regiocoördinator voor Walcheren) komt in dienst van de stichting.

Project ketenzorg Dementie Walcheren

Graag geven we een korte schets en stand van zaken van dit project

Voortgang van de implementatie:

- De organisatie van de keten verloopt voorspoedig, de afspraken zijn in stroomschema’s uitgewerkt. Ketenzorg is in werking. Speerpunten zijn de MDO’s en de samenwerking met de gemeentelijke werkwijze vanuit WMO.

- Alle ketenpartners groeperen zich rondom de huisartspraktijk, voortbordurend op het model Kwetsbare Ouderenzorg Walcheren, waarin gestructureerd ouderenzorg wordt geleverd.

- Basis is 'aandacht voor de cliënt én de mantelzorger vanaf de eerste signalen van 'niet pluis' tot het levenseinde. De implementatie van ketenzorg dementie in Walcheren betekent een gezamenlijke inspanning in signalering, ondersteuning, begeleiding en behandeling van cliënten en sociaal netwerk. Interventies zijn in 1e instantie gericht op het domein van het gewone leven, en op preventief handelen. Huisarts is poortwachter en werkt samen met team van praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en casemanager.

- Er komt een Ronde tafel bijeenkomst over de ontwikkeling van het casemanagement in vervolg op (landelijke) beleidsontwikkelingen. Margje Mahler, expert van Vilans zal aan deze bijeenkomst deelnemen.


Onderzoek

Aan het project is een onderzoek gekoppeld waarin gekeken wordt wat de werkwijze in het project (tevens de werkwijze volgens het CZ inkoopmodel Integrale Ketenzorg Dementie) in vergelijking met de huidige zorg voor effect heeft op de kosten van de zorg, het zorggebruik, de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven van mensen met een dementieel beeld en de belasting van mantelzorgers.


Voor het onderzoek moet een groot aantal nieuwe cliënten in de keten worden geïncludeerd (220). Door verschillende oorzaken loopt dit niet volgens planning en hebben we dit aantal niet gehaald voor 1 september van dit jaar. Met vereende krachten wordt op dit moment door onderzoekers, CZ en de stichting gewerkt aan het opnemen van mensen in het onderzoek voor het einde van dit kalenderjaar. Medewerking van huisartsen is hierbij essentieel en neemt toe.

Cliënten casemanagement

Er is een toename van cliënten in het algemeen, maar er is een verschuiving van cliënten zichtbaar naar steeds meer mensen in de vroege fase van dementie (klanten zonder indicatie). Dit is een gewenste ontwikkeling omdat we dan preventief vroeger begeleiding kunnen starten om later problemen te voorkomen. Zie hiervoor bijgaande grafiek.


Communicatie

De al bestaande website www.ketenzorgzeeland.nl is aan vernieuwing toe. Een nieuwe website is ontworpen en wordt op dit moment achter de schermen gevuld met informatie. Het is de bedoeling dat vooral niet-professionals hierop hun informatie kunnen vinden rondom allerlei zaken die de ketens betreffen. Per regio zal straks er een inzicht gegeven worden van de sociale kaart rondom bijvoorbeeld dementie of hersenletsel/cva. We hopen u binnenkort te informeren over de lancering van de website.

Beschikbaarheid van een afgesloten gedeelte voor ketenpartners is mogelijk en de wenselijkheid daarvan wordt onderzocht. We houden u op de hoogte!Terug naar het nieuwsbrief overzicht