Beste bezoeker,

Het zijn bijzondere, onzekere tijden nu het corona virus ook ons land treft. De gevolgen van de maatregelen die getroffen worden raken iedereen. Ook als het gaat om ons werk zijn wij genoodzaakt onze werkwijze aan te passen.

Concreet betekent dit dat al onze medewerkers vanuit huis werken, ook onze casemanagers. Zij zullen tot nader order in principe geen huisbezoeken afleggen. In geval van een crisis situatie wordt door de betrokken casemanager gekeken wat er nodig is en wordt op maat een beleid vastgesteld.

Verder zullen gezamenlijke overleggen opgeschort worden tot nader order. Ook de geplande scholingsdagen vervallen. Zodra er meer bekend is vanuit de landelijke Overheid zullen wij hierover uiteraard met de betreffende personen over communiceren.

Hier vindt u actuele informatie over het corona-virus en zorg in Zeeland.

Veel mensen vinden het prettig om thuis zorg te krijgen van mensen die vertrouwd voor hen zijn, zoals familie, vrienden en kennissen (de mantelzorgers). Toch kan er een tijd komen dat u hulp van buiten nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer familie en vrienden niet meer alle zorg kunnen bieden of wanneer u geen beroep kunt doen op naasten en afhankelijk bent van professionele hulp en/of vrijwilligers. In die situatie kunnen de volgende organisaties u de weg wijzen.

 

CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)

Het CIZ stelt aan de hand van de gezondheid en uw woon- en leefsituatie een indicatie vast voor de zorg die u nodig heeft indien u gebruik moet maken van thuiszorg of een zorginstelling. Zie voor meer informatie de website www.ciz.nl.

WMO loket

Bepaalde vormen van ondersteuning thuis vallen onder de Wmo. Deze wet draagt ertoe bij dat alle burgers kunnen deelnemen aan de samenleving en zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. In de Wmo zijn o.a. de volgende voorzieningen opgenomen op het gebied van zorg, welzijn en wonen.

Heeft u één van deze voorzieningen nodig, dan kunt u hiervoor bij uw eigen gemeente terecht:

  • hulp bij het huishouden
  • individuele begeleiding
  • dagbesteding
  • kortdurend verblijf
  • woningaanpassingen
  • rolstoelen
  • vervoersvoorzieningen
  • gehandicaptenkaart en –parkeerplaats
  • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

Vrijwilligersorganisaties

De mensen die werkzaam zijn bij Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) bieden enkele dagdelen hulp en begeleiding aan terminale patiënten en hun naasten. Zij kunnen thuis de zorg van de partner of familie overnemen of ondersteunen. Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid voor het geven van zorg en begeleiding aan terminale patiënten. De hulp van de VPTZ is over het algemeen op korte termijn te realiseren. Het is mogelijk dat naast de VPTZ ook andere vrijwilligersorganisaties actief zijn. Meer informatie vindt u op de website: www.vptz.nl

Thuiszorgorganisaties

Thuiszorg biedt hulp of begeleiding bij persoonlijke verzorging, verpleging of huishoudelijke hulp bij u thuis. De zorg en begeleiding is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Verschillende thuiszorgorganisaties organiseren cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten die een steun in de rug kunnen bieden aan de naasten bij de zorg thuis.

Verpleeghuizen

Verpleeghuizen bieden huisvesting met verzorging, behandeling en begeleiding wanneer u niet langer thuis kunt verblijven. Enkele verpleeghuizen in de regio beschikken over een specifieke afdeling voor palliatieve zorg (palliatieve unit). Verzorging en verpleging worden gegeven door professionele verpleegkundigen en verzorgende. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg. Andere hulpverleners – zoals de geestelijk verzorger, psycholoog, fysiotherapeut of maatschappelijk werker – kunnen op afroep worden ingezet.