Het doel van casemanagement dementie

Het primaire doel van casemanagement dementie is het optimaliseren van het welbevinden en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dat gebeurt door professionals die hier speciaal voor opgeleid zijn. Zij signaleren en analyseren stemmings- en gedragsproblemen, hebben aandacht voor emotionele problemen en overbelasting van mantelzorgers (spanning, angst, depressie) en ondersteunen bij en regelen opnames of verplaatsingen naar andere woonvormen.

Zo lang mogelijk wordt het regelvermogen bij de persoon zelf en de naasten gelegd, waarbij casemanagement dementie steeds het evenwicht tussen draagkracht en draaglast van het cliëntsysteem bewaakt en bevordert vanuit de principes van persoonsgerichte en integrale zorg.

Casemanagement dementie houdt rekening met speciale doelgroepen zoals personen met dementie met een migratieachtergrond, jonge mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking en dementie.

Werkwijze casemanager

Casemanagement dementie wordt uitgevoerd door een professional die hier speciaal voor opgeleid is, de casemanager dementie. Zij kan worden ingeschakeld vanaf het allereerste niet-pluis-gevoel. Begeleiding en ondersteuning via dit vaste aanspreekpunt dragen bij om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en om het omgaan met verlies en gebreken ten gevolge van vorderende dementie te kunnen verwerken.

Na aanmelden volgt er een kennismaking die in de regel bij mensen thuis plaats vindt. De casemanager bespreekt de situatie, observeert en maakt een begeleidingsplan. Op maat worden er vervolgens afspraken gemaakt over de begeleiding. Door de tijd heen komt de casemanager periodiek op huisbezoek. Daarnaast is de casemanager telefonisch en per e-mail bereikbaar. De casemanager is een vast en laagdrempelig aanspreekpunt die het gehele ziekteproces thuis  begeleidt en dit combineert met de eigen professionele hulpverlening.

De zorgen en de behoefte aan ondersteuning zijn zeker in de beginfase niet direct of uitsluitend medisch of zorg gerelateerd. De focus van de casemanager dementie moet dus niet uitsluitend liggen op de hersenziekte. Juist het leven dóórleven vraagt veel van zowel personen met dementie als de mantelzorgers, en vraagt om continu aanpassen aan onverwachte veranderingen.

De casemanager evalueert periodiek de zorg- en dienstverlening

Wat casemanagement betekent voor cliënten en hun naasten

Uit onderzoek onder cliënten en hun mantelzorgers komen de volgende ervaringen met de inzet van casemanagement (bron: Zorgstandaard Dementie 2020)

Casemanagement realiseert goede samenwerking en afstemming tussen professionals, zodat persoon met dementie en mantelzorger niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te doen.

Het biedt een onafhankelijke blik of positie: er is een ‘buitenstaander’ die meekijkt of alles goed gaat. Het onafhankelijk kunnen werken houdt allereerst in dat dat deze persoon vanuit het perspectief van degene met dementie en zijn mantelzorger ervaren wordt als ‘betrokken buitenstaander’, waardoor zij aan de casemanager andere dingen vertellen dan aan andere betrokkenen.

Casemanagement biedt vrije keuze heeft in het aanbieden van zorg en ondersteuning die zo goed mogelijk afgestemd is op de persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger.

De casemanager is voldoende beschikbaar en bereikbaar, zodat de persoon met dementie en mantelzorger altijd iemand hebben die zij kunnen bellen.

Een vast persoon als duidelijk en laagdrempelig aanspreekpunt gedurende het hele ziektebeloop, die alles regelt (continuïteit in persoon).

Kosten casemanagement

Casemanagement dementie wordt op diverse manieren gefinancierd en is afhankelijk van de situatie:

  1. De Zorgverzekeringswet (ZVW) 
    Casemanagement dementie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Wanneer u casemanagement dementie ontvangt binnen de zorgverzekeringswet is hierover geen eigen bijdrage verschuldigd.
  2. De Wet Langdurige Zorg (WLZ) 
    Wanneer u een indicatie heeft voor de WLZ, bijvoorbeeld omdat uw hulpvraag toeneemt en opname in een verpleeghuis nodig is, dan geldt een andere financiering. Ook dan wordt de ondersteuning door de casemanager uit dat budget betaald. Hoeveel en wat er nodig is bespreekt de casemanager met de organisatie waar u wil gaan wonen of de organisatie die tot die tijd de zorg organiseert. We noemen dit de dossierhouder van de indicatie.
    Als er sprake is van een WLZ indicatie betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. De casemanager wordt betaald vanuit de WLZ.
  3. Persoonsgebonden Budget (PGB) . Cliënten die meer keuze wensen en/of familie hebben die meer eigen regie willen voeren kunnen kiezen voor een uitvoering via een PGB. Het tarief voor de werkzaamheden van de casemanager via een PGB budget wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van Zeeuwse Zorgschakels.
  4. Wanneer er geen budget binnen bovenstaande wegen mogelijk is, dan kan de casemanager ook via een particuliere inkoop worden ingeschakeld. Dit tarief wordt ook jaarlijks vastgesteld door het bestuur van Zeeuwse Zorgschakels.

Wachttijden

Aantal cliënten dat momenteel in zorg is: 2493

Aantal cliënten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat: 27

Peildatum: 25-04-2024

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief. Hierin leest u onder andere over de ontwikkelingen binnen onze organisatie en over mooie initiatieven of projecten. Dit is wat u van onze nieuwsbrieven kunt verwachten >

* indicates required

Intuit Mailchimp