Beste bezoeker,

Het zijn bijzondere tijden nu het corona-virus ons land treft. De gevolgen van de maatregelen raken iedereen. Ook wij zijn genoodzaakt ons werk anders uit te voeren dan normaal.

Als gevolg van de corona-crisis zijn wij beperkt in onze activiteiten. Concreet betekent dit dat onze casemanagers nog veel vanuit huis werken. Wanneer het mogelijk en nodig is gaan zij op huisbezoek; per situatie wordt ingeschat of dit kan. Tijdens huisbezoeken hanteert de casemanager de landelijke richtlijnen.

Geplande scholingsdagen en andere activiteiten kunnen helaas nog niet van start gaan. Hierin volgen wij het landelijk beleid. Houd onze website in de gaten voor informatie over de start van de activiteiten.

Hier vindt u actuele informatie over het corona-virus en zorg in Zeeland.

Het Netwerk Dementie

Het Netwerk Dementie is een lerend netwerk, gefaciliteerd en gecoördineerd door Zeeuwse Zorgschakels. We schakelen kennis, initiatieven en mensen aan elkaar om goede en passende begeleiding te realiseren voor mensen met dementie, hun naasten en professionals. Dat doen we door:

 • Te participeren in landelijke kennisnetwerken en belangengroepen zoals Alzheimer Nederland.
 • Regionale verbindingen met experts en professionals te organiseren en te stimuleren.
 • Bij te dragen aan voorlichting voor mensen met dementie en mantelzorgers.

Vanuit het netwerk nemen we deel aan maatschappelijke projecten op het gebied van dementie. Zo werken we aan het concept van dementievriendelijke gemeenten en dragen we bij aan de Alzheimercafé’s die door heel Zeeland georganiseerd worden.

Doel is om mensen met dementie in Zeeland zo lang mogelijk met goede kwaliteit van leven thuis te laten blijven wonen en deel te laten nemen aan de samenleving. Wij werken daar voor samen cliënten, hun mantelzorgers, met zorgaanbieders, mantelzorgorganisaties, gemeenten en andere partijen. Het Netwerk heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van alle aangesloten partners.

Over dementie

Er zijn vele vormen van dementie. De meest voorkomende vormen van dementie zijn:

 1. Alzheimer,
 2. Vasculaire dementie,
 3. Frontotemporale dementie (FTD),
 4. Lewy Body dementie.

De eerste verschijnselen van dementie ontstaan geleidelijk en zijn subtiel. Mensen met dementie krijgen o.a. moeite met:

 • Herinneren wat kort geleden gebeurd of besproken is
 • Administratie bijhouden
 • Gesprek volgen
 • Beslissingen nemen
 • Problemen overzien en oplossen
 • Oriënteren in de ruimte of tijd
 • Nieuwe dingen aanleren of bedienen
 • Plannen
 • Concentratieproblemen
 • Woorden vinden of begrijpen
 • Initiatief nemen
 • Inleven in anderen
 • Sociaal gedrag

Bijzondere doelgroepen

Dementie treedt ook op bij bijzondere doelgroepen die een eigen aanpak vragen.

 • Jonge mensen met dementie
 • Mensen met een migratieachtergrond
 • Mensen met een verstandelijke beperking

Jonge mensen met dementie
Jonge mensen met dementie en hun naasten hebben meer specifieke aandacht nodig, omdat deze groep vanwege hun leeftijd met andere problemen in aanmerking komt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werk en inkomen, zorg voor kinderen of andere behoefte met betrekking tot dagbesteding. Een groot deel van de mensen maakt in het begin nog deel uit van het arbeidsproces. Wanneer werk niet meer mogelijk blijkt is maatschappelijk zinvolle tijdsbesteding, zo lang als mogelijk is, van belang. Daarnaast zijn de verschillende rollen binnen het gezin een belangrijk aandachtsgebied. De rol van partner en ouder verandert bij de diagnose dementie in een jongere levensfase. Er is een apart zorgstandaard voor jonge mensen met dementie op jonge leeftijd. Casemanagers van Zeeuwse Zorgschakels kunnen in hun begeleiding hier meer over vertellen.

Mensen met een verstandelijke beperking en dementie
Mensen met een verstandelijke beperking hebben een grotere kans op het krijgen van dementie. Bij mensen met het syndroom van Down kan al vanaf hun veertigste levensjaar de ziekte van Alzheimer zich manifesteren. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen bovendien vaak op jongere leeftijd te maken met dementie. Deze groep mensen is groeiende omdat ze steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen.

De verschijnselen van dementie zijn niet anders dan bij normaal begaafde mensen. Het verschil zit er bijvoorbeeld in dat bij mensen met een verstandelijke beperking het gaat om het verlies van vaardigheden die men wel had. Sommige mensen met een verstandelijke beperking hebben bepaalde vaardigheden nooit gehad. Er is een dementieschaal voor mensen met een verstandelijke beperking (DSVH), die dient als hulpmiddel bij de diagnostiek van dementie bij volwassen mensen met een verstandelijke handicap.

Praktische ondersteuning

Wanneer er sprake is van een vermoeden van dementie, vaak startend met een ‘niet pluisgevoel’, dan brengt dit veel vragen met zich mee. Voor de beantwoording van deze vragen en ondersteuning bij het proces van dementie is begeleiding beschikbaar van een casemanager dementie. Via de huisarts, de geriater of direct via Zeeuwse Zorgschakels kunt u de ondersteuning van een casemanager aanvragen. De casemanager blijft in de meeste gevallen voor langere tijd betrokken en ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers om zo lang mogelijk en zo volwaardig mogelijk mee te blijven doen.

Werkwijze
Via deze website of via uw huisarts kan aangemeld worden. Na aanmelding volgt er een nadere kennismaking. In eerste instantie kan dit telefonisch zijn of de casemanager komt bij u thuis. Uw situatie wordt dan verder in kaart gebracht en er wordt besproken wat nodig is in uw situatie. De casemanager kan u ook begeleiden bij het laten vaststellen van de diagnose dementie door een arts. Dit is met name belangrijk om zicht te krijgen op het ziektebeeld en voor het aanvragen van passende zorg en ondersteuning.

Casemanagement dementie is maatwerk. Elke casus is anders. Lees hier meer informatie over Casemanagement dementie.