Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland is een lerend netwerk wat gefaciliteerd en gecoördineerd wordt door Zeeuwse Zorgschakels. We schakelen kennis, initiatieven en mensen aan elkaar om goede en passende begeleiding te realiseren voor mensen waar de laatste levensfase is aangebroken. Dat doen we door:

  • Te participeren in landelijke kennisnetwerken en belangengroepen zoals Fibula, kennispartner voor Palliatieve zorg.
  • Regionale verbindingen met experts en professionals te organiseren en te stimuleren bijvoorbeeld via expertgroepen en consultatieteams.
  • Organiseren van consultatie en opleidingen om het thema van palliatieve zorg te agenderen en de zorg bereikbaar te maken bij mensen die het nodig hebben.

Wilt u als professional op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland? Stuur dan een mail naar info@zeeuwsezorgschakels.nl.

Zorg in de regio

Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, voor de patiënt en zijn naasten, te realiseren. We hebben hierbij aandacht voor onder andere:

  • het behandelen van lichamelijke klachten
  • gevoelens van angst, verdriet en de verwerking van de ziekte
  • het bespreken van vragen rondom leven en dood
  • het bieden van zorg en ondersteuning voor de naasten
  • het bieden van hulp en ondersteuning rondom praktische zaken

Zorgaanbieders

In Zeeland zijn verschillende partijen die deze zorg bieden. U kunt daarbij denken aan hospicevoorzieningen, thuiszorgorganisaties, consultatieteams, wensstichtingen, inloophuizen, rouw en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers. U vindt de organisaties in uw omgeving via onderstaande ZorgZoeker.

De Palliatieve ZorgZoeker wordt voortdurend uitgebreid.

Hospicevoorzieningen

In Zeeland zijn meerdere hospicevoorzieningen actief. Als u op de naam klikt, komt u op de pagina van de betreffende hospicevoorziening.

De beschikbaarheid van vrije bedden in de hospices vindt u via de link hieronder.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is palliatieve en terminale zorg die door vrijwilligers zowel thuis, in hospices en ook steeds vaker in zorginstellingen geboden wordt. Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid voor het geven van zorg en begeleiding aan terminale patiënten en hun naasten. Zij kunnen enkele dagdelen per week thuis de zorg van de partner of familie overnemen of ondersteunen. De hulp van een VPTZ-vrijwilliger is over het algemeen op korte termijn te realiseren.

Geestelijke verzorging

In de palliatieve levensfase kan men ervaren dat de dingen die voorheen vanzelfsprekend waren, nu niet meer vanzelfsprekend zijn. Die vanzelfsprekendheden zijn verbonden met hoe men naar het leven kijkt en wat men belangrijk vindt. Vaak kan men met dierbaren bespreken of met zorgverleners en vrijwilligers. Geestelijk verzorgers zijn hier speciaal voor opgeleid en bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie men ook heeft.
Bron: geestelijkeverzorging.nl

Huis voor Levensvragen Zeeland richt zich op het bieden van hulp in de thuissituatie bij levensvragen van 50 plussers en/of diens naaste, volwassenen en kinderen in de palliatieve fase van het leven. Daarnaast kunnen ook hulpverleners van cliënten met levensvragen terecht voor advies en overleg.

Consultatief Palliatief Team (CPT)

Komt u als professional (huisarts, verpleegkundige, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde of andere zorgverlener) bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase voor vragen of problemen te staan waarover u overleg wenst? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg via het Consultatief Palliatief Team (CPT). Het CPT is 24 uur per dag bereikbaar zijn via 088-605 14 44. De dienstdoend consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan uw patiënt. 

Scholing

Zeeuwse Zorgschakels werkt samen met andere partijen aan de ontwikkeling van kennis over palliatieve zorg in Zeeland. Voor meer informatie over scholing en voorlichting kunt u terecht op onze scholingspagina en in de agenda.