Beste bezoeker,

Het zijn bijzondere tijden nu het corona-virus ons land treft. De gevolgen van de maatregelen raken iedereen. Ook wij zijn genoodzaakt ons werk anders uit te voeren dan normaal.

Als gevolg van de corona-crisis zijn wij beperkt in onze activiteiten. Concreet betekent dit dat onze casemanagers nog veel vanuit huis werken. Wanneer het mogelijk en nodig is gaan zij op huisbezoek; per situatie wordt ingeschat of dit kan. Tijdens huisbezoeken hanteert de casemanager de landelijke richtlijnen.

Geplande scholingsdagen en andere activiteiten kunnen helaas nog niet van start gaan. Hierin volgen wij het landelijk beleid. Houd onze website in de gaten voor informatie over de start van de activiteiten.

Hier vindt u actuele informatie over het corona-virus en zorg in Zeeland.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland is een lerend netwerk, gefaciliteerd en gecoördineerd door Zeeuwse Zorgschakels. We schakelen kennis, initiatieven en mensen aan elkaar om goede en passende begeleiding te realiseren voor mensen waar de laatste levensfase is aangebroken. Dat doen we door:

 1. Te participeren in landelijke kennisnetwerken en belangengroepen zoals Fibula, kennispartner voor Palliatieve zorg.
 2. Regionale verbindingen met experts en professionals te organiseren en te stimuleren bijvoorbeeld via expertgroepen en consultatieteams.
 3. Organiseren van consultatie en opleidingen om het thema van palliatieve zorg te agenderen en de zorg bereikbaar te maken bij mensen die het nodig hebben.

Over palliatieve zorg

Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, voor de patiënt en zijn naasten, te realiseren. We hebben hierbij aandacht voor onder andere:

 • het behandelen van lichamelijke klachten
 • gevoelens van angst, verdriet en de verwerking van de ziekte
 • het bespreken van vragen rondom leven en dood
 • het bieden van zorg en ondersteuning voor de naasten
 • het bieden van hulp en ondersteuning rondom praktische zaken

Mantelzorg in de palliatieve fase

Mantelzorg tijdens de palliatieve en terminale fase is anders dan reguliere mantelzorg.

Het Consultatief Palliatief Team - CPT

Komt u als professional (Huisarts, verpleegkundige, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde of andere zorgverlener) bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase voor vragen of problemen te staan waarover u overleg wenst? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg via het CPT die 24/7 bereikbaar zijn via 0118 – 782 560 . De dienstdoend consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan uw patiënt.

Werkwijze
De consulent neemt uw consultvraag binnen 30 minuten in behandeling. Na analyse van het probleem stellen een verpleegkundig consulent en een arts-consulent gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken. De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen (www.pallialine.nl). Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.

Waarover kunt u vragen stellen?
Denk onder andere aan:

 • moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie
 • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie
 • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze
 • problemen op existentieel of spiritueel gebied
 • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart

Registratie en verslag
IKNL consulenten gebruiken een online registratie- en verslaglegging programma ter ondersteuning van hun werk. De geregistreerde data vormen een database. Op basis van die database wordt ieder jaar een jaarverslag gemaakt.

Wie zijn de consulenten?
De consulenten zijn artsen en verpleegkundigen die door opleiding en praktijk gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Zij werken in het ziekenhuis, het verpleeghuis, in de thuiszorg of in het hospice en voldoen aan door IKNL vastgestelde criteria met betrekking tot opleiding, ervaring, competenties en beschikbaarheid.

Scholingen

Zeeuwse Zorgschakels biedt in samenwerking met AVANS+ regelmatig interessante aantal scholingen aan.

Meer informatie over palliatieve zorg

Geestelijke verzorging

In de palliatieve levensfase kan men ervaren dat de dingen die voorheen vanzelfsprekend waren, nu niet meer vanzelfsprekend zijn. Die vanzelfsprekendheden zijn verbonden met hoe men naar het leven kijkt en wat men belangrijk vindt. Vaak kan men met dierbaren bespreken, of met zorgverleners en vrijwilligers. Geestelijk verzorgers zijn hier speciaal voor opgeleid en bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie men ook heeft.
Bron: geestelijkeverzorging.nl 

Huis voor Levensvragen Zeeland richt zich op het bieden van hulp in de thuissituatie bij levensvragen van 50 plussers en/of diens naaste, volwassenen en kinderen in de palliatieve fase van het leven. Daarnaast kunnen ook hulpverleners van cliënten met levensvragen terecht voor advies en overleg.