Landelijk samenwerken ten behoeve van passende netwerkzorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Na een positief verlopen verkenningsfase richten de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) en de Stichting Landelijk Overleg Hersenletselteams (LOHL) zich op landelijke samenwerking. Beide stichtingen ondersteunen regionale zorgnetwerken voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Door hun krachten te bundelen, verwachten de stichtingen beter in staat te zijn om de doorgroei van regionale zorgnetwerken te stimuleren en ondersteunen, zodat mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel passende(re) zorg ontvangen.

Ongeveer 650.000 mensen ervaren beperkingen als gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Jaarlijks komen er zo’n 130.000 nieuwe patiënten met hersenletsel bij in Nederland. Hieronder vallen afwijkingen of beschadigingen van de hersenen ten gevolge van welke oorzaak dan ook die leiden tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. Voorbeelden zijn: CVA of beroerte, TIA, hersentumoren en traumatisch hersenletsel.

Bij de zorg voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel zijn meerdere zorgprofessionals betrokken die werkzaam zijn in diverse organisaties, zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en eerstelijns gezondheidscentra. Tussen deze organisaties vindt op regionaal niveau afstemming plaats en wordt samengewerkt. Dit wordt regionale netwerkzorg genoemd. Deze regionale netwerkzorg is in ontwikkeling.

Sinds haar oprichting in 2006 richt de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland zich op het verbeteren van de samenwerking en inhoud van regionale netwerkzorg voor mensen met een CVA en ander Niet Aangeboren Hersenletsel. Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland ondersteunt 37 regionale netwerken. Zij biedt uiteenlopende activiteiten ter ondersteuning van het verbinden van professionals, organisaties en netwerken, het stimuleren van innovaties en transformaties gericht op regionale netwerkzorg, en het bevorderen van kennisoverdracht over regionale netwerkzorg voor mensen met een CVA en ander niet aangeboren hersenletsel.

De Stichting Landelijk Overleg Hersenletselteams werkt aan het realiseren van een sluitende regionale zorgketen in de klantreis voor mensen met een Hersenletsel en hun naasten alsook het toe-leiden naar passende behandeling, zorg en ondersteuning samen met de mens met Hersenletsel en naasten op de juiste plek met nadruk op gezondheid en, waar mogelijk, op weg naar hernieuwde participatie. Haar landelijke samenwerkingsverband bestaat uit 16 regio’s. Deze regio’s kennen een gedeelde werkwijze waarbij via de Breinlijn mensen laagdrempelig hun vraag kunnen stellen over Hersenletsel, een uitvraag en eventueel toeleiding naar passende zorg en ondersteuning plaatsvindt door een regionaal team van deskundigen en, indien noodzakelijk, de vraag wordt opgeschaald naar een multidisciplinair overleg tussen inhoudelijk deskundigen.

Een landelijke samenwerking tussen beide stichtingen wordt van toegevoegde waarde beschouwd. Het combineren van expertisen bevordert de doorgroei in passende zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Ook geeft landelijke samenwerking de schaalgrootte die nodig is voor verdere innovatie, transformatie en kennisoverdracht. Landelijke samenwerking faciliteert ontdubbelen, zodat ruimte ontstaat voor het ondersteunen van regionale netwerken. Beide stichtingen hechten grote waarde aan het blijven aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van regionale zorgnetwerken. Ook wordt door beide stichtingen de opvatting gedeeld dat samenwerken op landelijk niveau aansluit bij landelijke en internationale inzichten over het realiseren van toekomstbestendige zorg.

Beide stichtingen hebben aan Common Eye, een bureau gespecialiseerd in samenwerken, opdracht verstrekt om hen te begeleiden. Hiervoor is een plan gemaakt waarin afgevaardigden namens beide stichtingen, hun deelnemers en andere belanghebbenden actief betrokken worden. Het doel van beide stichtingen is om voor eind 2024 de samenwerking vorm en inhoud te geven.

Dit bericht is gezamenlijk opgesteld door het bestuur van de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland en het bestuur van de Stichting Landelijk Overleg Hersenletselteams.

Gedurende het proces zullen de stichtingen gezamenlijk hun achterban op gezette momenten informeren over de voortgang van dit proces.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over of naar aanleiding van dit bericht, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de heer Bert Vrijhoef (voorzitter KNCN) en de heer Peter Brouwers (voorzitter LOHL) via: info@kennisnetwerkcva.nl. Ontvangen berichten zullen door beide voorzitters gezamenlijk worden behandeld.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief. Hierin leest u onder andere over de ontwikkelingen binnen onze organisatie en over mooie initiatieven of projecten. Dit is wat u van onze nieuwsbrieven kunt verwachten >

* indicates required

Intuit Mailchimp